Fast Food Restaurant

Om Sakthi Hotel

Noombal
  • About

Om Sakthi Hotel, Noombal, Chennai


Address

12, Selva Ganapathi Nagar, Noombal, Porur, Chennai, Ashok Nandavanam, Chennai